Equipment List

Milling:

Matsuura MC510-VF

Matsuura MC600-VF

Matsuura RA-IG

Matsuura RA-IVF

Enshu DT-CL (2)

Johnford VMC-850

 

Turning:

Mori Seiki ZT2500Y

Hitachi Seiki HT23R III

Hitachi Seiki CA23

Wasino LJ-106M

Tsugami  NU4B