Equipment List

Milling:

Matsuura MC510-VF

Matsuura MC600-VF

Matsuura RA-IG

Matsuura RA-IVF

Matsuura MAM-600HF (2)

Enshu DT-CL (2)

Johnford VMC-850

 

Turning:

Okuma LU-S1600

Hitachi Seiki CH250

Hitachi Seiki HT23R III

Hitachi Seiki CA23

Wasino LJ-106M

Tsugami  NU4B